Noka ya Lekwa

Noka ya Lekwa ke yona ekgolo kaho fitisisa ka hara Makala a dinoka tse tshellang Senqu mo Afrika Borwa.

Vaal river from N3.