Clinical thermometer 38.7.JPG

Feberu ke bolwetsi bo bakwang ke kokwanahloko e dulang matshwafong empa e ka fetella mmeleng kaofel.